Mata
Wacce ba mutum namiji ba, misali Wancan matar.