Farisawa Mutanan garin Farisa na kasar Iran a yanzu.