Kafirci kafurci kafircewa shine bautawa wani abin bauta wanda ba Allah ba ko kuma haɗa Allah da wani halitta wajen yi masa bauta. misali; duste dutsi, bishiya, rana, wata, Annabi ko shaihi, tauraro, sarki, bautawa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shine babban kafirci ma’ana shirka

Kafirci