Barga
subclass ofanimal byre Gyara
Barga

Barga dai na nufin wuri ne da ake kebancewa domin daure daki ko kuma dawakai.