'14' ( 'goma sha huɗu' ) - lamba tsakanin 13, kuma 15.