'13' ( 'goma sha uku' ) - na halitta adadan tsakanin 12, kuma 14.