Harsunan da edita yake ji kuma yake iya karantawa da rubuta a cikin su.