Ne Ƙ babban harafi: Κ; a cikin ƙaramin baƙaƙe: κ, harafi na goma ne na haruffan Girka. Tana da ƙimar